facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Groups? / Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


การจองเป็นหมู่คณะ

Peach คิดว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เป็นไปอย่างสนุกสนาน จึงเริ่มบริการHappy Peach Group (การจองเป็นหมู่คณะ) ท่านที่เดินทางกับครอบครัว , เพื่อนฝูง หรือคณะทัวร์สามารถใช้บริการผ่านช่องทางนี้ได้

ขั้นตอนการจอง

Step1 ติดต่อContact Center
กรุณาติดต่อContact Center และแจ้ง
วันที่ต้องการเดินทาง, จุดหมายปลายทาง และจำนวนผู้โดยสาร ( สามารถจองได้ไม่เกิน 45ที่นั่งต่อ 1 ครั้ง )
เพื่อแจ้งที่นั่งว่างในเวลานี้, คำนวณค่าโดยสาร , เงื่อนไข และ ข้อควรระวัง
Step2 ส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการสำรองที่นั่ง
กรอกชื่อผู้โดยสาร และ รายละเอียดอื่นๆลงในแบบฟอร์มการสำรองที่นั่ง แล้วส่งแฟกซ์
ชำระค่าโดยสาร, ภาษีทั้งหมด, ค่าธรรมเนียมการจอง และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ทั้งหมดผ่านทางบัตรเครดิต)
หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะส่งตารางการเดินทางให้
กรณีระบุชื่อผู้โดยสารผิด จะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
กรุณาตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านเมื่อได้รับนั้น
*กรณีที่กำหนดระยะเวลาชำระเงินตรงกับวันหยุด(เช่น เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์, ช่วงเวลาตั้งแต่สิ้นปีจนถึงปีใหม่ เป็นต้น) กำหนดระยะเวลาชำระเงินจะเลื่อนเป็นวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันหยุด
ข้อควรระวัง
ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เท่านั้น
Contact Center 0-2787-3522(English only)
【เวลาทำการ】จันทร์~ศุกร์ 9:00~18:00(ยกเว้นเสาร์・อาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์・)

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะของPeachได้จากที่นี่เงื่อนไขการให้บริการ

จำนวนผู้โดยสาร

6 คนขึ้นไป (*ไม่รวมจำนวนเด็ก)

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าโดยสาร

・สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 10kg
・รับฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ต่อท่าน
・กำหนดที่นั่ง (เฉพาะStandard SeatและPleasure Seatเท่านั้น)

*อาจมีกรณีที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพตำแหน่งที่นั่งของเที่ยวบินนั้น

การจองใหม่

・สามารถทำการจองได้ถึง 0:00น. ของ7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง(เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทางของแต่ละเที่ยวบิน)
・ตอนจอง ควรจะชำระค่าโดยสารและค่าภาษีทั้งหมด (โดยชำระผ่านทางบัตรเครดิต)
・ค่าบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการจองใหม่ควรจะ ชำระพร้อมกับค่าโดยสาร


เกี่ยวกับการคืนเงิน

กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสาร หรือ ยกเลิก
ค่าโดยสารบางประเภทสามารถคืนเงินค่าโดยสาร และ ภาษีได้มากที่สุดถึง50% กรุณาดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนเงินภายในระยะกำหนด ดังต่อไปนี้
เส้นทางภายในประเทศ : จนถึง 15:00น.ของ 20 วันก่อนออกเดินทาง
เส้นทางระหว่างประเทศ : จนถึง 15:00น.ของ 28 วันก่อนออกเดินทาง

・กรณีที่กำหนดระยะเวลายื่นคำร้องขอคืนเงินตรงกับวันหยุด(เช่น เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์, ช่วงเวลาตั้งแต่สิ้นปีจนถึงปีใหม่ เป็นต้น) กำหนดระยะเวลายื่นคำร้องขอคืนเงินจะเลื่อนเป็นวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันหยุด

・บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับการจองเป็นหมู่คณะ ซึ่งเที่ยวบินภายในประเทศที่จะเดินทางภายใน 20วัน หรือ เส้นทางระหว่างประเทศที่เดินทางภายใน28วัน


เกี่ยวกับการลงทะเบียนชื่อลูกค้า

・การจองผ่านทางContact Center จะมีการลงทะเบียนชื่อลูกค้า หากไม่ทำการลงทะเบียนจะไม่สามารถทำการจองได้


เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจอง

・การเปลี่ยนแปลงการจอง :
1)การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสาร
ลดจำนวนผู้โดยสาร:ได้ (แต่ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน)
เพิ่มจำนวนผู้โดยสาร:ไม่ได้

2)เปลี่ยนเที่ยวบิน, เปลี่ยนกำหนดการ : ได้ (เฉพาะกรณีเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยนเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อเท่านั้น)
อนึ่ง ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการจอง 1คน / 1เส้นทาง / 1ครั้ง
ในการเปลี่ยนแปลงการจอง อาจเกิดส่วนต่างของค่าโดยสารขึ้น ในกรณีที่ค่าโดยสารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีราคาแพงกว่าค่าโดยสารเดิม มีส่วนต่างค่าโดยสารที่ผู้โดยสารควรจะชำระเพิ่ม ทั้งนี้ ในกรณีที่ค่าโดยสารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีราคาถูกกว่าค่าโดยสารเดิม ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างค่าโดยสาร

・เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทำการจอง:
สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ถึง0:00น. ของ 7วันก่อนวันออกเดินทางที่เปลี่ยนแปลงแล้ว (เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทางของแต่ละเที่ยวบิน) อนึ่ง ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการจอง 1คน / 1เส้นทาง / 1ครั้ง
ในการเปลี่ยนแปลงการจอง อาจเกิดส่วนต่างของค่าโดยสารขึ้น ในกรณีที่ค่าโดยสารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีราคาแพงกว่าค่าโดยสารเดิม มีส่วนต่างค่าโดยสารที่ผู้โดยสารควรจะชำระเพิ่มทั้งนี้ ในกรณีที่ค่าโดยสารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีราคาถูกกว่าค่าโดยสารเดิม ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างค่าโดยสาร เกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารหลังการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของจำนวนผู้โดยสาร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ก็ไม่สามารถจองHappy Peach Groupได้

ข้อควรระวัง:
การเปลี่ยนแปลงการจองแบบเป็นหมู่คณะ ทำผ่านทางContact Center เท่านั้น

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะของPeachได้จากที่นี่

ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ


ตารางสรุปค่าโดยสาร Happy Peach Group

【Travel periods】
Mar 26, 2017 - Oct 28, 2017
Oct 29, 2017 - Mar 24, 2018【สำหรับเที่ยวบินที่ระบุเท่านั้น】

ดูตารางสรุปค่าโดยสารแบบจองเป็นหมู่คณะเส้นทางระหว่างประเทศ ที่นี่
ดูตารางสรุปค่าโดยสารแบบจองเป็นหมู่คณะเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น ที่นี่


ค่าธรรมเนียมต่างๆของเส้นทางระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ราคา
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการจอง
 
THB 760
เวลาทำการจองใหม่ ทางสายการบินจะรับค่าธรรมเนียมต่อ1 ท่าน / 1 เส้นทาง
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการจอง
 
THB 1,510
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 
มีค่าดำเนินการ 100%ของค่าโดยสาร
โดยเสียค่าธรรมเนียมต่อ 1 ท่าน / 1 เส้นทาง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจอง
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน โดยชำระผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น
THB 160
เวลาทำการจองใหม่ ทางสายการบินจะรับค่าธรรมเนียมต่อ1 ท่าน / 1 เส้นทาง
ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระ
ชิ้นแรก
¥0
ชิ้นที่2~5
Zone 3
¥3,080
Zone 4
THB 1,360
การรับฝากสัมภาระ (1ชิ้น ไม่เกิน 20kg สามด้านรวมกันไม่เกิน 203cm) คิดค่าธรรมเนียมรับฝากสัมภาระต่อชิ้น
ผู้โดยสาร1ท่าน สามารถฝากได้มากที่สุด 5 ชิ้น รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา
Heavy baggage
Zone 3
¥3,050
Zone 4
THB 1,280
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับฝากสัมภาระชิ้นแรก
หากน้ำหนักเกิน 20kg แต่ต่ำกว่า 32kg จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
และผู้โดยสาร1ท่าน สามารถฝากสัมภาระได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 100kg
อุปกรณ์กีฬา
(สกี, กอล์ฟ)
Zone 3
¥3,050
Zone 4
THB 1,280
คิดค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
อุปกรณ์กีฬา
(จักรยาน、เซิร์ฟบอร์ด)
Zone 3
¥5,050
Zone 4
THB 2,180
คิดค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
ค่าธรรมเนียมการกำหนดที่นั่ง
Standard seat
¥0
Pleasure seat
¥0
Smart seat
THB 500
Fast seat
THB 890
การเปลี่ยนที่นั่ง Fast Seat、Smart Seat เสียค่าบริการทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลง

*เกี่ยวกับการแบ่งZoneของการรับฝากสัมภาระ ตรวจสอบได้ที่นี่ค่าธรรมเนียมต่างๆของเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ราคา
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการจอง
 
¥2,160
เวลาทำการจองใหม่ ทางสายการบินจะรับค่าธรรมเนียมต่อ1 ท่าน / 1 เส้นทาง
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการจอง
 
¥4,320
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 
100%ของค่าโดยสาร
โดยเสียค่าธรรมเนียมต่อ 1 ท่าน / 1 เส้นทาง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจอง
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
¥440
ทางสายการบินจะรับค่าธรรมเนียมต่อ1 ท่าน / 1 เส้นทาง
ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระ
ชิ้นแรก
¥0
ชิ้นที่2~5
Zone 1
¥2,280
Zone 2
¥2,880
การรับฝากสัมภาระ (1ชิ้น ไม่เกิน 20kg สามด้านรวมกันไม่เกิน 203cm) คิดค่าธรรมเนียมรับฝากสัมภาระต่อชิ้น
ผู้โดยสาร1ท่าน สามารถฝากได้มากที่สุด 5 ชิ้น รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬา
น้ำหนักเกิน
Zone 1
¥2,110
Zone 2
¥2,730
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรับฝากสัมภาระชิ้นแรก หากน้ำหนักเกิน 20kg แต่ต่ำกว่า 32kg จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
และผู้โดยสาร1ท่าน สามารถฝากสัมภาระได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 100kg
อุปกรณ์กีฬา
(สกี, กอล์ฟ)
Zone 1
¥1,440
Zone 2
¥2,060
คิดค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
อุปกรณ์กีฬา
(จักรยาน、เซิร์ฟบอร์ด)
Zone 1
¥3,140
Zone 2
¥4,380
คิดค่าธรรมเนียมต่อชิ้น
ค่าธรรมเนียมการกำหนดที่นั่ง
Standard seat
¥0
Pleasure seat
¥0
Smart seat
¥870
Fast seat
¥1,520
การเปลี่ยนที่นั่ง Fast Seat、Smart Seat เสียค่าบริการทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลง

*เกี่ยวกับการแบ่งZoneของการรับฝากสัมภาระ ตรวจสอบได้ที่นี่