Peach Aviation

5.คำถามเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง


  5.  คำถามเกี่ยวกับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

5-1 สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Q. สัมภาระใดบ้างที่สามารถถือติดตัวขึ้นเครื่องได้
A. ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 1) ขนาด: มีความยาวสามด้านรวมไม่เกิน 115 ซม.
 2) น้ำหนัก: มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 kg.
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำของใช้ส่วนตัว (เช่น กระเป๋าสะพาย กล้อง ร่ม ฯลฯ) ขึ้นเครื่องได้อีก 1 ชิ้น

อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Q. สิ่งที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ มีอะไรบ้าง
A. วัตถุต้องห้าม (วัตถุอันตราย) หรือ สิ่งที่กฎหมายการบินได้มีข้อจำกัดไว้ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือ ฝากเป็นสัมภาระเช็คอิน ซึ่งจะนำไปฝากไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินได้

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการขนส่งทางเครื่องบินได้กำหนดข้อห้ามในการนำติดตัวขึ้นเครื่องและรับฝากวัตถุหรือสิ่งของต่อไปนี้
วัตถุระเบิด (เช่น วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด), วัตถุหรือสารที่สามารถติดไฟเองได้ วัตถุไวไฟ (ไม้ขีด หรือ เชื้อเพลิงไฟแช็กจำนวนมาก, เตาผิงสำหรับแคมป์ไฟหรือสำหรับใช้ในครัวเรือน, ของเหลวที่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า 70 ดีกรี), แก๊สแรงอัดสูง (รวมทั้งแก๊สกระป๋องที่ใช้กับเตาแก๊สปิกนิก, สเปรย์ออกซิเจนสำหรับการกีฬา และสเปรย์กำจัดฝุ่น), วัตถุมีพิษ (รวมทั้งยาฆ่าแมลง), สารกัดกร่อน, สารกัมมันตรังสี, วัตถุที่มีกระแสแม่เหล็กแรง, สารออกซิไดซ์, วัตถุที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดอันตราย และสิ่งอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายแก่เครื่องบิน, ผู้โดยสาร และสัมภาระที่รับฝาก ฯลฯ

นอกจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ยังมีสิ่งอื่นที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. สามารถนำของเหลว เช่น น้ำดื่ม เครื่องสำอางถือติดตัวขึ้นเครื่องได้หรือไม่
A. มีข้อจำกัดในการนำของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันกรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่


5-2 สัมภาระเช็คอิน

Q. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินหรือไม่
A. มีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่รับฝาก แต่ ในกรณีที่ซื้อตัว Value Peach ท่านสามารถฝากสัมภาระเช็คอินได้ 1 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้วยมีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่รับฝาก แต่ ในกรณีที่ซื้อตัว Prime Peach ท่านสามารถฝากสัมภาระเช็คอินได้ 2 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. มีข้อจำกัดด้านน้ำหนัก, ขนาด หรือจำนวนสำหรับสัมภาระเช็คอินหรือไม่
A. สัมภาระ 1 ใบ มีข้อจำกัดด้านน้ำหนักไว้ว่าจะต้องไม่เกิน 32 kg. กำหนดความยาวสามด้านรวมไว้ไม่เกิน 203 cm. แต่ในกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 20 kg. แต่ไม่เกิน 32 kg. จะมีค่าธรรมเนียมค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มเติมต่างหาก ทางเราไม่สามารถรับฝากสัมภาระต่อไปนี้ได้
 1) สัมภาระที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า100 kg. /1 ท่าน
 2) สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 kg. /1 ชิ้น
 3) สัมภาระที่มีความยาวสามด้านรวมเกินกว่า 203 cm.
กรุณาอ่านข้อจำกัดอื่นเกี่ยวกับสัมภาระที่นี่

Q. มีสิ่งที่ไม่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินไหม
A. ไม่สามารถรับฝากสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เงินสด สิ่งของมีค่า อัญมณี หลักทรัพย์ ฯลฯ และไม่รับฝากสิ่งของที่แตกหักหรือเสียหายได้ง่าย เช่น นาฬิกา กล้อง คอมพิวเตอร์ ขวดแก้ว สิ่งที่ทำจากแก้ว และยังไม่สามารถรับฝากสัตว์เลี้ยงได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับการบรรจุ ขนาด จำนวนชิ้น และวัตถุอันตราย กรุณาอ่านรายละเอียด ที่นี่

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุอันตรายที่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้ กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. รับฝากถุงกอล์ฟ, กระดานเล่นสกี, จักรยาน, กระดานสำหรับเล่นวินด์เซิร์ฟ ฯลฯ สามารถฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้หรือไม่
A. สามารถรับฝากอุปกรณ์กีฬา เช่น ถุงกอล์ฟหรืออุปกรณ์เล่นสกี, กระดานสำหรับเล่นวินด์เซิร์ฟ, จักรยาน ฯลฯ เป็นสัมภาระเช็คอินได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีที่มีน้ำหนักเกิน 20 kg. ต่อ 1 ชิ้น (หรือต่อ 1 ชุด) จะไม่สามารถรับฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

มีอุปกรณ์การกีฬาที่ไม่สามารถรับฝากสัมภาระได้ เนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เช่น ถังออกซิเจนที่ใช้สำหรับการดำน้ำลึก เป็นต้น
กรุณาอ่านรายละเอียดที่นี่

Q. อยากนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินด้วย จะต้องทำอย่างไรดี
A. ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ติดตัวขึ้นเครื่องหรือฝากเป็นสัมภาระเช็คอินได้ นอกจากนี้ แมลงรวมทั้งตัวด้วง, ปลาทอง, เต่า ฯลฯ ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องหรือรับฝากเช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยง ทางเราต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Q. ในกรณีที่ได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชำระค่าสัมภาระเช็คอินไว้แล้ว หลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องจ่ายเงินค่าสัมภาระเช็คอินใหม่อีกหรือไม่
A. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะฝากสัมภาระเช็คอินหลังจากเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าสัมภาระเช็คอินใหม่อีกครั้ง
สำหรับค่าธรรมเนียมและเงินค่าสัมภาระที่ท่านได้ชำระไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทางเราต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Q. ได้ชำระเงินค่าสัมภาระเช็คอินไว้ตอนจองตั๋วเครื่องบิน ต่อมาไม่มีความจำเป็นต้องฝากสัมภาระ ต้องการจะยกเลิก จะขอคืนเงินได้หรือไม่
A. ไม่สามารถขอคืนเงินได้

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว จะสามารถซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้หรือไม่
A. หากท่านต้องการซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มหลังจากที่ซื้อตั๋วไปแล้ว กรุณาไปที่ จัดการการจอง ในหน้าเว็ปไซต์ ที่นี่ หรือติดต่อ Contact Center หรือสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ที่สนามบินเช่นกัน
ที่เคาน์เตอร์สนามบินรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นสำหรับการชำระเงิน
※หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1หมายเลขการจอง, ท่านอาจจะไม่สามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ผ่านเว็ปไซต์ที่หน้า “จัดการการจอง” กรุณาติดต่อ Contact Center (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)
※หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนของกระเป๋าสัมภาระ (เช่นจาก 1ชิ้น เป็น 2ชิ้น) ท่านไม่สามารถทำผ่านเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center หรือไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)

ซื้อสัมภาระเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ตที่นี่


5-3 ปัญหาสัมภาระ (สัมภาระได้รับความเสียหาย หยิบสัมภาระผิด หรือ ลืมไว้)

Q. ได้ลืมของไว้บนเครื่องบิน ควรติดต่อสอบถามที่ไหนดี
A. ของที่ลืมวางไว้บนเครื่องบิน กรุณาติดต่อผ่านอีเมลต่อไปนี้
สิ่งของที่ตกหล่นหรือลืมไว้จะเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
ในกรณีที่ทำของตกหล่น หรือลืมของไว้ที่อาคารผู้โดยสาร กรุณาติดต่อสอบถามที่อาคารผู้โดยสารแต่ละแห่ง

อีเมล : kixcbs@flypeach.com
ชื่ออีเมล : 【แจ้งเรื่องลืมของ】 หมายเลขเที่ยวบิน/วันที่ ชื่อสิ่งของที่ลืมไว้
กรุณาส่งผ่านอีเมลโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ลืมและสถานที่ที่ลืมของไว้, ชื่อผู้โดยสารและเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ตัวอีเมล ทางบริษัทฯ จะติดต่อตอบกลับผ่านอีเมลเท่านั้น

Q. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสัมภาระเสียหายที่ไหนดี
A. ในกรณีที่พบว่าสัมภาระแตกหักเสียหาย:
ในกรณีที่ท่านเดินทางถึงและพบว่าสัมภาระแตกหักเสียหาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อตกลงเงื่อนไขในการขนส่ง แต่มีกฎข้อยกเว้นในการร้องเรียนในบางกรณี
กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีส่งคำร้องและกฎข้อยกเว้นในการร้องเรียนที่นี่

Q. กรณีที่ลืมหยิบสัมภาระหรือหยิบสัมภาระผิดควรติดต่อสอบถามที่ไหนดี
A. ในกรณีที่หยิบสัมภาระผิดหรือลืมหยิบสัมภาระ:
ขอความกรุณาท่านกลับไปยังสนามบินที่ท่านเดินทางถึงและติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยทันที
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางกลับไปที่สนามบินได้ กรุณาติดต่อทางอีเมลต่อไปนี้

อีเมล : kixcbs@flypeach.com
ชื่ออีเมล : 【แจ้งเรื่องลืมหยิบสัมภาระเช็คอิน (หยิบสัมภาระเช็คอินผิด)】
กรุณาแนบรูปถ่ายป้ายติดตามกระเป๋าสัมภาระส่วนที่ท่านถือไว้ หนังสือยืนยันการจอง (ระบุที่อยู่ของท่านลงบนส่วนที่สามารถเขียนได้)
กรุณาส่งผ่านอีเมลโดยระบุ ชื่อผู้โดยสาร เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่ตัวอีเมล
(หมายเหตุ) ในกรณีที่ท่านกำหนดค่าโดเมนเพื่อป้องกันอีเมลขยะไว้ ท่านอาจไม่ได้รับอีเมลจากทางเราเนื่องจากอีเมลจะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะ ขอความกรุณาท่านเตรียมพร้อมในการรับอีเมลจากบริษัทเราไว้ล่วงหน้า

Language