Peach Aviation

7.คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การคืนเงิน


  7.  คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การคืนเงิน

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว จะเปลี่ยนแปลงการจองได้หรือไม่
A. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วประเภทใดก็ตาม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้จนถึงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่ได้จองไว้ แต่ตั๋ว Simple Peach จะต้องจองเที่ยวบินก่อนเวลา 23:59 น ของ2 วันก่อนวันที่จะออกเดินทาง หากต้องการเปลี่ยนการจองไปเป็นวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นจะต้องเปลี่ยนประเภทตั๋วไปเป็น Value Peach หรือPrime Peachปริมิ เท่านั้น สำหรับท่านผู้โดยสารที่อาจจะต้องเปลี่ยนการจองเพียงก่อนวันที่ออกเดินทาง ทางเราขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋ว Value PeachหรือPrime Peach

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วเครื่องบินที่ท่านซื้อและวิธีเปลี่ยนแปลงการจอง
กรุณาอ่านเรื่องค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง(เที่ยวบิน) ได้ ที่นี่
ในกรณีที่เปลี่ยนเที่ยวบิน นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) ท่านยังอาจต้องชำระค่าส่วนต่างของค่าโดยสารหลังจากเปลี่ยนเที่ยวเดินทาง
การเปลี่ยนจากตั๋ว Simple Peach หรือ Simple Peach Promo ไปเป็น Value PeachหรือPrime Peach และ จาก Value Peach ไปเป็น Prime Peach
จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน (ประเภทตั๋ว) เพิ่มเติมต่างหาก
การเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วที่ต่างประเภทกัน (เช่น: การเปลี่ยนจาก ตั๋ว Simple Peach  เป็นตั๋ว Value Peach) ไม่สามารถทำผ่านเว็บไซต์ปกติ รับเรื่องผ่านContact Centerหรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินเท่านั้น

ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋ว Value PeachหรือPrime Peach หากเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันและเวลาของเที่ยวบินโดยทำเรื่องผ่านเว็บไซต์จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) (ในกรณีที่ทำเรื่องผ่าน Contact Center หรือ เคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง (เที่ยวบิน) เพิ่มต่างหาก) แต่ท่านอาจต้องชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารหลังการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ค่าโดยสารหลังการเปลี่ยนแปลงมีราคาถูกกว่าเดิมจะไม่สามารถคืนเงินได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ยกเลิกที่นั่งและค่าสัมภาระเช็คอินซึ่งแต่เดิมท่านได้ชำระเงินไว้แล้วก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ท่านไม่สามารถขอคืนเงินส่วนนี้ได้ และหากท่านมีความประสงค์ที่จะจองที่นั่งหรือซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่ม ท่านต้องชำระเงินสำหรับการจองที่นั่งและซื้อสัมภาระเช็คอินใหม่อีกครั้ง"

Q. ช่วยบอกวิธียกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลง
A. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ยกเลิกการจองได้โดยดำเนินเรื่องยกเลิกผ่านเว็บไซต์, Contact Center หรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินได้จนถึงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้
ทำการเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าส่วนต่างหลังเปลี่ยนแปลงการจอง จะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือชำระด้วย Peach Point *อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ หรือโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทางเราต้องขออภัยท่านในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย อนึ่ง เคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินจะรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
* การเปลี่ยนแปลงการจองที่ชำระด้วย Peach Point หลายหมายเลข รับเรื่องผ่าน Contact Centerหรือเคาน์เตอร์ติดต่อที่สนามบินเท่านั้น

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว จะสามารถซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้หรือไม่
A. หากท่านต้องการซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มหลังจากที่ซื้อตั๋วไปแล้ว กรุณาไปที่ จัดการการจอง ในหน้าเว็ปไซต์ ที่นี่ หรือติดต่อ Contact Center หรือสามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ที่สนามบินเช่นกัน
ที่เคาน์เตอร์สนามบินรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นสำหรับการชำระเงิน
※หากท่านมีการจองหลายเส้นทางใน 1หมายเลขการจอง, ท่านอาจจะไม่สามารถซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มได้ผ่านเว็ปไซต์ที่หน้า “จัดการการจอง” กรุณาติดต่อ Contact Center (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)
※หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนของกระเป๋าสัมภาระ (เช่นจาก 1ชิ้น เป็น 2ชิ้น) ท่านไม่สามารถทำผ่านเว็ปไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center หรือไปที่เคาน์เตอร์สนามบิน (อัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกัน)

Q. หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว สามารถกำหนดที่นั่งเพิ่มได้หรือไม่
A. สามารถทำได้ กรุณาอ่านรายละเอียดที่ วิธีเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบรายละเอียดการจอง

Q. อยากตรวจสอบรายละเอียดการจองหลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำอย่างไร
A. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้

Q. หลังจากเปลี่ยนแปลงการจอง จะจัดส่งตารางการเดินทางให้หรือไม่
A. หลังจากได้ดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดนั้น และจะจัดส่งตารางการเดินทางให้ใหม่
กรณีที่ท่านไม่ได้รับตารางการเดินทางภายหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง กรุณาออกจากระบบ และล็อกอินเข้าสู่ระบบเปลี่ยนแปลงการจองใหม่อีกครั้ง
หลังจากนั้น ขอให้ท่านกดปุ่ม “ส่งตารางการเดินทางผ่านอีเมล” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอและ กรอกอีเมลแอดเดรสของท่าน
ในกรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วท่านยังไม่ได้รับตารางการเดินทาง กรุณาติดต่อContact Center

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนแปลงการจอง ท่านจะสามารถตรวจดูรายละเอียดการจองล่าสุดได้

Q. สามารถโอนตั๋วเครื่องบินให้กับเพื่อน (บุคคลในครอบครัว) ได้หรือไม่
A. ชื่อที่ระบุไว้บนตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถโอนตั๋วเครื่องบินให้กับบุคคลที่สามได้ ในกรณีที่เปลี่ยนผู้เดินทาง กรุณายกเลิกตั๋ว และซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่อีกครั้ง

Q. ได้จองตั๋วเครื่องบินไว้พร้อมกันหลายคน สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของผู้โดยสารบางคนได้หรือไม่
A. สามารถทำได้ ทางเรารับติดต่อผ่านContact Centerไม่สามารถดำเนินเรื่องผ่านเว็บไซต์ได้

Q. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว ได้ประกาศใช้ราคาค่าตั๋วโดยสารใหม่ซึ่งถูกกว่าราคาที่ได้ซื้อไป จะขอเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้หรือไม่
A. อัตราค่าโดยสารของ Peach จะเป็นราคาค่าโดยสารที่กำหนดไว้ ณ เวลาซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนมาใช้อัตราค่าโดยสารที่เกิดขึ้นในภายหลัง

Q. การยกเลิกการบิน หรือ เครื่องบินล่าช้าดีเลย์เกินกว่าที่ได้กำหนดไว้มากซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ เช่น เกิดพายุไต้ฝุ่น หรือ หิมะตก ในกรณีนี้สามารถขอคืนเงินได้หรือไม่
A. หลังจากที่ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วประเภทใดก็ตาม มีข้อปฏิบัติสำหรับกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า หรือ ยกเลิกการบินอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน (เกิดพายุไต้ฝุ่น หรือ มีหิมะตก) ไว้ดังนี้
 1) เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของ Peach (ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่นได้)
อ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนเที่ยวบินได้ ที่นี่
 2) การขอคืนเงิน
อ่านเกี่ยวกับการขอคืนเงินแต่ละประเภทได้ที่นี่

Q. ในระหว่างที่เปลี่ยนแปลงการจอง มีข้อความ ขึ้นที่หน้าจอว่า “There was an error in the callback” หมายความว่า อะไร
A. เมื่อไม่ได้ทำรายการที่หน้าจอเปลี่ยนแปลงการจองเป็นระยะเวลานาน จะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดข้างต้น ซึ่งจะไม่สามารถทำรายการต่อได้
ในกรณีเช่นนี้ ขอให้ท่านออกจากระบบ และเริ่มเปลี่ยนแปลงการจองใหม่ตั้งแต่แรก

Q. กรณีซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว และต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ จะต้องทำอย่างไร
A. สามารถทำการเปลี่ยนเที่ยวบินไป-กลับ ผ่านทางเว็ปไซต์ได้ แต่สามารถดำเนินการได้ครั้งละ 1 เที่ยวบินเท่านั้น
เมื่องเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่1 ให้ออกจากระบบ และกลับเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง กรอกหมายเลขการจองและนามสกุลผู้โดยสาร ไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ 2 และดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Q. กรณีที่ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน Simple Peach สามารถขอรับคืนเงินค่าใช้สนามบิน ฯลฯ ได้หรือไม่
A. สามารถขอคืนเงินส่วนค่าใช้สนามบินได้โดยกรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องภายใน 6 เดือนนับจากวันที่กำหนดว่าจะใช้สนามบิน อนึ่ง ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการ (1,130 บาท ต่อ1เที่ยวบิน)
กรุณาสอบถามรายละเอียดที่ Contact Center

Language