Peach Aviation

9.คำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ


  9.  คำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษ

9-1 สำหรับผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

Q. หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการโดยสารเครื่องบิน จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไหม
A. ค่ะ ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยัง Contact Center และอาจมีกรณีที่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. กรณีใช้รถเข็น สามารถฝากไว้กับสายการบินได้ไหม
A. สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ทางสายการบินจะรับฝากอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่ผู้โดยสารใช้งานด้วยตนเอง 1 ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น รถเข็น แต่ด้วยขนาดหรือน้ำหนัก อาจมีรถเข็นที่ไม่สามารถรับฝากได้ ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตนเอง

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่Contact Center

Q. สามารถฝากรถเข็นหลายคันได้ไหม?
A. สามารถฝากรถเข็นตั้งแต่คันที่ 2 เป็นต้นไปได้โดยมีค่าใช้จ่าย ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกับไปตามชนิดของรถเข็น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center

Q. เวลาใดบ้างที่จำเป็นต้องมีผู้ร่วมทางหรือผู้ติดตาม?
A. ตามหลักการ กรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยแม้ปราศจากผู้ดูแล หรือผู้ร่วมทาง จำเป็นต้องโดยสารพร้อมกับผู้ร่วมทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. เพิ่งรับการผ่าตัดโรคหัวใจ สามารถโดยสารเครื่องบินได้ไหม
A. เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากความกดอากาศ หรือความเข้มข้นของออกซิเจนขณะทำการบิน จึงอาจมีกรณีที่ต้องปฏิเสธการโดยสารตามลักษณะสภาพร่างกายของผู้โดยสาร

9-2 สำหรับผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์ หรือเดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก

Q. มีบริการให้เช่ารถเข็นเด็ก หรือ เก้าอี้เด็กไหม?
A. ไม่มีบริการให้เช่าอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้กรุณานำมาด้วยตนเอง สำหรับรถเข็น จะต้องฝากเป็นสัมภาระ ณ เคาน์เตอร์ที่ท่าอากาศยาน และใช้รถเข็นของท่าอากาศยานเดินทางมายังประตูขึ้นเครื่อง

Q. กำลังตั้งครรภ์ สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้จนถึงก่อนกำหนดคลอดกี่วัน
A. ความเข้มข้มของออกซิเจนในอากาศจะลดต่ำลงขณะทำการบิน ซึ่งการขาดออกซิเจนจะส่งผลกระทบต่อครรภ์ระยะหลัง ดังนั้น Peach ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารมีครรภ์เดินทางโดยเครื่องบินในช่วง 14 วันก่อนวันกำหนดคลอด

สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องโดยสารเครื่องบิน ผู้โดยสารมีครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วง 14 วันก่อนกำหนดคลอด]
・แสดงใบรับรองแพทย์
・มีแพทย์ร่วมทางด้วย

[ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วง 15 - 28 วันก่อนกำหนดคลอด]
・แสดงใบรับรองแพทย์

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Q. ทารกแรกเกิดสามารถโดยสารเครื่องบินได้ไหม
A. ทารกแรกเกิดอายุไม่เกิน 8 วัน ไม่สามารถโดยสารเครื่องบินได้

Q. เด็กอายุ 11 ปี และ 6 ปี สามารถโดยสารเครื่องบินเพียง 2 คนได้ไหม
A. เด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่สามารถโดยสารเครื่องบินโดยไม่มีผู้ปกครองได้

Q. เด็กอายุกี่ปี จึงจำเป็นต้องมีที่นั่ง
A. เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องมีที่นั่ง กรุณาสำรองที่นั่งตามอัตราค่าโดยสารปกติ

Language