Peach Aviation

11.คำถามเกี่ยวกับบริการบนเครื่องบิน


  11.  คำถามเกี่ยวกับบริการบนเครื่องบิน

Q. ภายในเครื่องบิน มีอะไรจำหน่ายบ้าง
A. ภายในเครื่องบินนอกจากอาหารรับประทานภายในเครื่อง, บัตรลดสำหรับรถไฟ หรือ สินค้าออริจินัลของสายการบินแล้ว ในเส้นทางบินระหว่างประเทศยังจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย
สามารถชมรายละเอียดของสินค้าต่างๆได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการเดินทาง
อาหารรับประทานภายในเครื่อง เชิญที่นี่
สินค้าปลอดภาษี เชิญที่นี่

Language