facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


อ่านก่อนออกเดินทาง


เรื่องที่ควรตรวจสอบ ณ สนามบิน

ในหน้านี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินเช้าตรู่ และ กลางดึก กรุณาอ่านก่อนทำการจอง

【วิธีการเช็คอิน】
การดำเนินการเช็คอินของPeach สถานที่เช็คอิน เวลาการงดให้บริการเช็คอิน แตกต่างจากการให้บริการของสายการบินอื่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาอ่านก่อนท่านเดินทางถึงสนามบิน
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่

【ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระ】
กรุณาให้ความร่วมมือเพื่อให้ออกเดินทางได้ตรงเวลา ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียงกระเป๋าถือ1ใบ และสัมภาระพกพา 1ชิ้น เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่

【คู่มือสนามบิน】
แนะนำสนามบินทั้งเส้นทางภายในประเทศ และ เส้นทางระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางไปสนามบิน