facebook YouTube YouTube

  • จอง
  • จัดการการจอง
  1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
    Special Support / Unac. Children?
    Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


กอนการสํารองที่นั่ง


ข้อควรรู้ ก่อนทำการสำรองที่นั่ง

[วิธีชําระเงิน]
นอกเหนือจากบัตรเครดิต ท่านสามารถชำระค่าตั๋วเดินทางผ่านทางร้านสะดวกซื้อ(สำหรับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น) ATM (ที่ทำการไปรษณีย์/ ธนาคาร) Internet-banking หรือใช้คะแนนของPeach Pointได้
ดูรายละเอียด ที่นี่

[เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการจอง วิธีตรวจสอบการจอง]
หลังจากการจอง ท่านสามารถทำการกำหนดที่นั่ง เพิ่มสัมภาระที่จะฝากหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อย่างสะดวก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ดูรายละเอียด ที่นี่

[บัญชีผู้ใช้งานของ Peach]
ท่านสามารถบันทึกข้อมูลผู้สำรองตั๋ว และข้อมูลผู้ร่วมเดินทางได้ หรือทำรายการอื่นๆได้อย่างสะดวก ผ่านการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของ Peach
ดูรายละเอียด ที่นี่