facebook YouTube YouTube

 • จอง
 • จัดการการจอง
 1. ผู้ใหญ่(12+) เด็ก (2-11) ทารก(0-23 เดือน)
  Special Support / Unac. Children?
  Multi-City Flights
 
วันออกเดินทาง
 
วันเดินทางกลับ


ขั้นตอนการเช็คอิน


Peach เป็นสายการบินที่ให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นทำการเช็คอินผ่านเครื่องอัตโนมัติ (ยกเว้น เที่ยวบินจากสนามบิน Haneda, Shin-Chitose สำหรับเที่ยวบินไฟลท์ต่างประเทศ) กรณีที่ผู้โดยสารเดินทางด้วยสายการบิน Peach ตั้งแต่ 1 เส้นทางขึ้นไป หรือ เดินทาง ไป –กลับ ใน วันเดียวกัน จำเป็นต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ทีละครั้ง และ เพื่อให้การออกเดินทางตรงเวลา ตามกำหนดการบิน กรุณาดำเนินการเช็คอินให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดขั้นตอนการเช็คอิน สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

การเช็คอินอย่างสะดวก
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนเดินทางถึงสนามบิน
After arriving at the airport
 • เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือ ประตูผู้โดยสารขาเข้า ของ Peach อาจแตกต่างจากสายการบินอื่น กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางมายังสนามบิน
 • กรุณาทำการซื้อตั๋วเครื่องบินและนน.สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องให้แล้วเสร็จ 60นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
  *การเลือกที่นั่งสามารถทำได้จนถึง 3ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก
  *ท่านไม่สามารถทำการเลือกที่นั่งได้ขณะที่ทำขั้นตอนการเช็คอิน
 • กรุณาเผื่อเวลามาสนามบินก่อนเวลาเดินทาง พร้อมนำเอกสารที่ระบุข้างล่างนี้มาด้วย
พิมพ์ใบยืนยันการจอง(ตารางการเดินทาง)
* ในบางประเทศ อาจจำเป็นต้องแสดงใบยืนยันการจอง เพื่อยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศที่สาม
หนังสือเดินทาง
วีซ่า(VISA)ในบางประเทศ
* สำหรับการเดินทางไปยังบางประเทศ เวลาเข้าประเทศนั้นอาจจำเป็นต้องมีอายุเหลือของหนังสือเดินทางหลายเดือน หรือ อาจจำเป็นต้องใช้วีซ่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร
ขอให้ผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบล่วงหน้า

เกี่ยวกับการต่อเครื่องบินอื่นๆ กรุณาตรวจสอบที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 เช็คอิน
Strictly 50min before departure time
 • กรุณาดำเนินการเช็คอินให้เสร็จเรียบร้อย 120นาที 50นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • นำบาร์โคด ไปสแกนที่เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ แล้วรับบัตรโดยสาร 1ใบ ต่อ ผู้โดยสาร 1ท่าน (ทารกที่อายุต่ำกว่า2ปีก็จำเป็นต้องมีบัตรโดยสาร)
 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาติดต่อContact Centerล่วงหน้า และมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 80นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
* การเช็คอินผ่านเครื่องอัตโนมัติ ให้บริการเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้น Haneda and Shin-Chitose airport)
เส้นทางที่ออกเดินทางจากต่างประเทศ ต้องทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น

ข้อควรระวัง
การเช็คอิน จะงดให้บริการ50นาทีก่อนเครื่องออกเดินทาง
หากเกินกว่านั้น จะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
1.Hold the barcode under the scanner 2.Take your boarding pass
With checked baggage or With no checked baggage
ขั้นตอนที่ 3 ฝากสัมภาระ
กรุณาฝากสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระให้เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 50นาทีก่อนเวลาออก
เดินทาง หากเกินเวลานี้ ไม่สามารถฝากสัมภาระได้
* มีค่าบริการรับฝากสัมภาระ
ดูรายละเอียด ที่นี่ (ค่าโดยสารบางประเภท รวมค่าฝากสัมภาระไว้แล้ว)
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง・การตรวจหนังสือเดินทางเพื่อออกนอกประเทศ
เนื่องจากมักเกิดปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง กรุณาเผื่อเวลาเพื่อดำเนินการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง และ การตรวจหนังสือเดินทาง
กรณีที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซ กรุณาผ่านการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เสร็จเรียบร้อยอย่างน้อย 30นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
ขั้นตอนที่ 4 ขึ้นเครื่องบิน
Strictly 30min before departure time
 • กรุณามาที่ประตูขึ้นเครื่อง อย่างน้อย 30นาทีก่อน เวลาออกเดินทาง
  หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
 • กรุณาแสดงบัตรขึ้นเครื่องและหนังสือเดินทาง ที่ประตูขึ้นเครื่อง
ออกเดินทาง