Peach Aviation

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท Peach Aviation จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) ปฏิบัติตาม “กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะจัดการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่, ข้อมูลที่สามารถแยกแยะตัวบุคคล รวมชื่อนามสกุล, วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นๆ) ที่เราได้จากลูกค้าอย่างเหมาะสม


【1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนข้อมูลบุคคลที่มีอยู่】

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งให้บริษัทตลอดจนข้อมูลบุคคลที่มีอยู่ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
[1] การจองเกี่ยวกับ บริการการขนส่งทางอากาศ, การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, เช็คอิน, การจัดการบริการสนามบินตลอดจนบริการบนเครื่องบิน
[2] การจอง,การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน , เช็คอิน และการจัดการสนามบิน สำหรับการขนส่งร่วม การปฏิบัติการร่วม โค้ดแชร์ การขนส่งมากกว่าหนึ่งประเภท และ การรับจ้างขนส่ง
[3]การให้บริการ「Peach Express」เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดการข้อมูลสมาชิก
[4] การให้บริการ「COMOMO」เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดการข้อมูลสมาชิก
[5] การให้บริการ「tabinoco」เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดการข้อมูลสมาชิก
[6] ด้านบน[1]-[5] คือการบริการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ(ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ ”)
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น อาทิเช่น รางวัล แคมเปญ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดการ”)
[7] ด้านบน[1]-[6] เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมด
[8] การจัดทำข้อมูลสถิติที่มีรูปแบบประมวลผลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการจัดการบริการ
[9] การจัดการและการแนะนำบริการ, สินค้า,แคมเปญ, อีเวนท์ ของกลุ่มบริษัทของเราและบริษัทร่วม
[10] การจัดการกับการสอบถาม, การร้องขอ ฯลฯ
[11] การขายประกันหรือประกันระยะสั้นและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับประกันภัย ฯลฯโดยบริษัทที่รับผิดชอบงานด้านประกัน ได้แก่ ACE Insurance, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. และ Ticket Guard Small Amount & Short Term Insurance Co., Ltd.
*วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละบริษัทกำหนดไว้ สามารถตรวจสอบได้จากช่องทางต่อไปนี้

・ACE Insurance
http://www.ace-insurance.co.jp/privacy.html
・Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.
http://www.sjnk.co.jp/private_information/
・Ticket Guard Small Amount & Short Term Insurance Co., Ltd.
https://www.ticketguard.jp/company_003.html


【2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล】

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทได้มาด้วยความถูกต้องสุจริต


【3. การมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม】

บริษัทจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ระบุด้านล่าง ในกรณีมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลร่วมแก่บริษัทผู้รับช่วงงานต่อ จะไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

[1] ในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า
[2] ในกรณีที่ถูกร้องขอให้ส่งมอบข้อมูล ตามที่กฏหมายกำหนด
[3] ในกรณีที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองชีวิตหรือทรัพย์สิน และไม่สามารถขอความยินยอมจากลูกค้าได้
[4] ในกรณีที่ถูกร้องขอให้ส่งมอบข้อมูลเพื่อให้ความร่วมมือกับงานของประเทศหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหากการขอความยินยอมต่อลูกค้าจะทำให้ขัดขวางการทำงานของรัฐ
[5] ในกรณีที่ให้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ
[6] ในกรณีที่ให้ข้อมูลเมื่อเกิดการสืบทอดกิจการ เนื่องมาจาก การยุบรวม, แบ่งบริษัท, ขายกิจการ หรือเหตุผลอื่นๆ


【4. การมอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลร่วมแก่บริษัทผู้รับช่วงงานต่อและการควบคุมดูแลบริษัทผู้รับช่วงงานต่อ】

บริษัทของเรา มีการว่าจ้างงานแก่บุคคลที่สามบ่อยครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทผู้รับช่วงงาน และดำเนินการควบคุมอย่างเหมาะสม


【5. การใช้ประโยชน์ร่วมกัน】

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มา อาจมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

[1]
●นโยบายความเป็นส่วนตัว
EAN.com LP
●ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล
หมายเลขการจองเมื่อจองตั๋วโดยสาร,เส้นทาง,วันที่เดินทาง
(โปรดทราบ การจองโรงแรมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Peach จะลิงค์ไปยังเว็บไซต์หลักโรงแรมคู่ค้าของบริษัทเท่านั้น)
●วัตถุประสงค์หลัก
1) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้สำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์สำรองห้องพัก " Peach Rooms "
2) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้สำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์สำรองห้องพัก " Peach Rooms " เพื่อรวมกับข้อมูลของผู้จองโรงแรมทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด
วิธีการจัดหาข้อมูล เว็บไซต์


【6. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล】

บริษัทมีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการป้องกันความเสียหาย สูญหาย หรือรั่วไหลตลอดจนการควบคุมความปลอดภัยด้านอื่นๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล เราพยายามรักษาความสดใหม่และความถูกต้องของข้อมูลในขอบเขตวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการจัดการที่เหมาะสม เราได้มีการดำเนินการอบรมพนักงานและกรรมการบริหาร และทำการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เมื่อหมดระยะที่กำหนด จะนำข้อมูลนั้นๆ ไปทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม


【7. วิธีการร้องขอหรือสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ ฯลฯ】


(1)(1) เกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน, การเปิดเผย, แก้ไข, ลบ, เพิ่มเติม, หยุดใช้งาน, และการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่
สำหรับการร้องขอให้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน, การเปิดเผย, แก้ไข, ลบบางส่วน, เพิ่มเติม, หยุดใช้งาน, และลบทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ (ต่อไปเรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”) บริษัท จะตอบรับการร้องขอการเปิดเผย ฯลฯ ภายในขอบเขตที่กฏหมายกำหนด หลังจากตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ร้องขอเป็นเจ้าตัวหรือตัวแทน อนึ่ง หากทำการหยุดใช้งานหรือการลบทั้งหมด จะทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อีก และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ตามที่กำหนดในกฏหมายอาจไม่สามารถหยุดใช้งานหรือลบทั้งหมดได้

<ระเบียบการร้องขอ>
① หน่วยงานที่รับเรื่องร้องขอเกี่ยวกับการเปิดเผยฯลฯ
การร้องขอเกี่ยวกับการเปิดเผย ฯลฯ ให้กรอกแบบฟอร์มคำร้องและส่งเอกสารที่จำเป็นพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมตามที่ระบุมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
*บริษัทไม่สามารถตอบรับการร้องขอด้วยวิธีอื่นนอกจากไปรษณีย์

Personal Information Desk
Peach Aviation Co.,LTD
1 Senshu-kuko-naka Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 549-0011, Japan

② เอกสารที่ต้องแนบเมื่อทำการร้องขอให้เปิดเผยฯลฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง (A) ให้ตรงตามรายละเอียดที่ต้องการร้องขอ และกรอกข้อมูลในหัวข้อที่กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารที่สามารถใช้ตรวจสอบระบุตัวบุคคล (B) ซองจดหมายติดสแตมป์สำหรับส่งกลับ (C) และค่าธรรมเนียม (เฉพาะการร้องขอให้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานและการร้องขอให้เปิดเผย) (D)นำทั้งหมดใส่ซองส่งไปรษณีย์ อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการร้องขอโดยผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ วิธีการอาจแตกต่างกัน กรุณาสอบถามตามที่อยู่ด้านล่าง

(A) แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ( pdf PDF)

(B)เอกสารที่สามารถใช้ตรวจสอบระบุตัวบุคคล
กรุณาแนบเอกสารในข้อ (ก) หรือ (ข) เพื่อตรวจสอบระบุตัวบุคคล
(ก) สำเนาเอกสาร ได้แก่ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, สมุดประจำตัวผู้ทุพพลภาพ, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว โดยเลือกเพียงอย่างเดียว
(ข) ในกรณีไม่ใช้เอกสารระบุในข้อ (ก) เลือกเอกสารสองอย่างจากต่อไปนี้
・สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทำประกันสุขภาพ
・สำเนาสมุดบันทึกเงินบำนาญ (เน็งคิง)
・ใบรับรองการขึ้นทะเบียน ตราประจำตัว (ออกไม่เกิน 3 เดือน) และมีรอยประทับตราประจำตัว บริเวณช่องว่างบนใบรับรอง
(C) ซองสำหรับส่งกลับ
กรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ร้องขอและติดสแตมป์ 82 เยน
(D) ค่าธรรมเนียม (เฉพาะการร้องขอให้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานและการร้องขอ ให้เปิดเผย)
ค่าธรรมเนียมจะเป็น1,000เยนต่อครั้ง กรุณาแนบใบรับรอง ธนบัตรไปรษณีย์(มูลค่าเท่า 1,000เยน)ด้วย
* ถ้าหากค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอหรือไม่ได้แนบไว้ ทางเราจะส่งจดหมายให้ท่านทราบ แต่ถ้าไม่มีจ่ายภายในสองอาทิตย์หลังจัดส่งจดหมายแจ้ง ถือเป็นไม่มีการร้องขอและยกเลิก

③ ในกรณีที่ตัวแทนทำเรื่องร้องขอ
ผู้ที่ร้องขอการเปิดเผยฯลฯ เป็นตัวแทนตามกฏหมายของผู้เยาว์หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นตัวแทนที่รับจ้างเจ้าตัวมาทำเรื่องร้องขอ นอกจากจะต้องเตรียมเอกสารในข้อ ②ข้างต้นแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารของตัวแทน 2 ชนิดดังต่อไปนี้ แนบใส่ซองด้วย
1) เอกสารที่ใช้ตรวจสอบเพื่อระบุตัวบุคคล (ตัวแทนจะต้องเตรียมเอกสารในข้อ ② (B) ที่เป็นส่วนของตนด้วย)
2) ใบมอบฉันทะหรือเอกสารอื่นๆที่สามารถรับรองว่าตัวแทนมีสิทธิ์ทำการแทนเกี่ยวกับการร้องขอให้เปิดเผยฯลฯ

④ วิธีการตอบการร้องขอให้เปิดเผยฯลฯ บริษัทจะตอบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ที่ยื่นขอ (ที่อยู่ที่ระบุบนซองสำหรับส่งกลับ) โดยจะแจ้งให้ทราบโดยระบุเหตุผลประกอบ และอาจใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับ อนึ่ง, ในกรณีที่กำหนดต่อไปนี้ จะไม่สามารถเปิดเผยฯลฯ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี” ได้
(ก) ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อระบุตัวบุคคลได้
(ข) ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวแทนได้ ในกรณีที่ยื่นคำร้องโดยตัวแทน
(ค) เอกสารบกพร่องหรือไม่ครบตามที่กำหนด
(ง) ข้อมูลที่ร้องขอให้เปิดเผย ไม่ตรงกับ”ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี” ของบริษัท
(จ) กรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์
(ฉ) กรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทเรา
(ช) กรณีที่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ

⑤ วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอให้เปิดเผยฯลฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยการร้องขอให้เปิดเผยฯลฯ สามารถใช้ได้ในขอบเขตที่จำเป็นในการร้องขอให้เปิดเผยฯลฯเท่านั้น เอกสารที่ส่งมา เราจะเก็บรักษาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจะนำไปทำลายต่อไป

(2) เกี่ยวกับการสอบถามอื่นๆ
สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท กรุณาแจ้งความจำนงยังที่อยู่ข้างล่างนี้ ทางไปรษณีย์

Personal Information Desk
Peach Aviation Co.,LTD
1 Senshu-kuko-naka Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 549-0011, Japan


【8. การเปลี่ยนแปลง และการบังคับใช้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้】

ลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการ บริษัทถือว่าได้ทำความเข้าใจและยอมรับในรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อนึ่ง, นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

25 มกราคม 2016

Language