Peach Aviation

ข้อมูลสนามบิน


ข้อมูลสนามบิน


Peach เคาร์เตอร์เช็คอิน และ ช่องทางผู้โดยสารขาเข้า แตกต่างจากสายการบินอื่น กรุณาตรวจสอบ ก่อนเดินทางมาสนามบิน.

เคาร์เตอร์เช็คอินปิด 50 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง.
ประตูขึ้นเครื่องปิด 30 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง.
ถ้าผู้โดยสารมาถึงประตูช้ากว่าเวลา 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง.

ผู้โดยสารจะต้องการเช็คอินเสร็จสิ้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน (ก่อนผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) และยังต้องถือบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบิน Peach ก่อนที่จะไปที่ประตูขึ้นเครื่อง.


Language