Peach Aviation

China Union Pay / Alipay


China Union pay / Alipay

China Union Pay / Alipay

คุณสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ China Union Pay หรือ Alipay แม้กระทั่งการจ่ายผ่านบริการของ PayDollar
การใช้บริการชำระเงินนี้ กรุณาคลิกที่ China Union Pay หรือ Alipay เพื่อเข้าสู่หน้าการชำระเงิน

* บัตรเครดิต China Union Payที่ออกในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
* การจ่ายผ่าน PayDollar ใช้บริการได้แค่ เงินสกุล หยวน ของประเทศจีน (CNY) และ เงินสกุลเยนของประเทศญี่ปุ่น (JPY)
* โปรดทราบ!! หากการชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาในการชำระเงินจะปรากฏบนหน้าจอ Alipay / CUP ขณะจองตั๋วโดยสาร
* การชำระเงินผ่าน PayDollar ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่กำลังจะออกเดินทางภายใน72ชั่วโมงของเวลาการจอง
* ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการจองของท่านไม่สามารถทำได้จนกว่าจะได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว ถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการจองโดยยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาทำการจองใหม่
* จะมีค่าดำเนินการในแต่ละเที่ยวบิน
* การชำระเงินผ่านทาง Alipay จะต้องเป็นพลเมืองประเทศจีนที่ถูกต้องและต้องได้รับการยืนยันการใช้งาน
* การชำระเงินผ่านทาง UnionPay จะส่งรหัสเพื่อตรวจสอบผ่านทาง SMS หากท่านไม่ได้รับ SMS จะไม่สามารถใช้งานได้


Language