facebook YouTube YouTube


เกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง

หากท่านใช้อีเมลสาธารณะเช่น Gmail, Hotmail, yahoo หรืออื่นๆ เมื่อท่านระบุอีเมลเหล่านี้ตอนทำการจอง อีเมลตอบกลับอาจจะถูกส่งไปที่ junk mail
ในกรณีนี้หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับสำหรับกำหนดการเดินทาง หลังจากทำการจองเสร็จสิ้น กรุณาเช็คที่ junk mail