facebook YouTube YouTube

Peach news

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องและค่าธรรมเนียมการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2018 เป็นต้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ที่วางเท้าแบบแขวนในเที่ยวบิน

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณากดที่นี่

ขั้นตอนสำหรับ“Smart Baggage” จะเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 15th January, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่สำรองพกพาแบบ Lithium

การแจ้งเตือนของกรมการบิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มาตรการด้านความปลอดภัยเมื่อทำการขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุแบตเตอรี่แบบ Lithium

ลงในห้องเก็บสินค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

สบายๆ บินตรงทุกวัน

Bangkok(Suvarnbhumi) Okinawa (Naha)

เกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง

หากท่านใช้อีเมลสาธารณะเช่น Gmail, Hotmail, yahoo หรืออื่นๆ เมื่อท่านระบุอีเมลเหล่านี้ตอนทำการจอง อีเมลตอบกลับอาจจะถูกส่งไปที่ junk mail

ในกรณีนี้หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับสำหรับกำหนดการเดินทาง หลังจากทำการจองเสร็จสิ้น กรุณาเช็คที่ junk mail

เกี่ยวกับสนามบินที่กรุงเทพฯ

พีช ให้บริการเส้นทางจากกรุงเทพฯที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทาง

Flight Status

มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางอย่างจากการปรับปรุงระบบ
กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ "แจ้งปรับปรุงระบบ"