• BKKBangkok (Suvarnabhumi)
 • ICNSeoul (Incheon)
 • PVGShanghai (Pudong)
 • TPETaipei (Taoyuan)
 • KHHKaohsiung
 • HKGHong Kong
 • KIXOsaka (Kansai)
 • MMBMemanbetsu
 • KUHKushiro
 • CTSSapporo (Shin-Chitose)
 • SDJSendai
 • KIJNiigata
 • NRTTokyo (Narita)
 • HNDTokyo (Haneda)
 • NGONagoya (Chubu)
 • FUKFukuoka
 • OITOita
 • NGSNagasaki
 • KMIMiyazaki
 • KOJKagoshima
 • ASJAmami
 • OKAOkinawa (Naha)
 • ISGIshigaki
MAP
Pick-up Date
 
เกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
 

เปลี่ยนแปลง・ยกเลิก・คืนเงิน

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ รวมถึงช่องทางการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาการเปลี่ยนแปลง อินเทอร๋เน็ต Contact Center เคาน์เตอร์สนามบิน
เที่ยวบินและ
วันเดินทาง
*1 *2
ผู้โดยสารทุกท่าน
ผู้โดยสารบางท่าน ×
กำหนดที่นั่ง*3
Space Seat Option*4 × ×
เพิ่มจำนวนสัมภาระโหลด
ใต้ท้องเครื่อง*1
ประเภทตั๋วโดยสาร*1 *2 ×
ข้อมูลหนังสือเดินทาง*1
ที่อยู่อีเมล*1
สถานที่ออกเดินทาง/สถานที่
ปลายทาง
× × ×
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร/โอนหรือ
ขายต่อให้แก่ผู้อื่น
× × ×

*1 เปลี่ยนแปลงได้จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม

*2 เนื่องจากตั๋ว Simple Peach/Simple PeachPromo วางขายจนถึงก่อนวันออกเดินทาง 2 วัน ภายใน 23.59 นาที หากต้องการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินในวันที่เดินทาง/วันถัดไป จำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทตั๋วโดยสารเป็น Value Peach / Prime Peach

*3 ดำเนินการได้จนถึง3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม

*4 เที่ยวบินในประเทศ: ดำเนินการได้จนถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม / เที่ยวบินระหว่างประเทศ :ดำเนินการได้จนถึง 24ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม

ข้อควรระวัง
・กรณีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน กระเป๋า , ที่นั่ง , Space Seat บริการเสริมต่างๆจะถูกยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้
・กรณีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ หากต้องการกระเป๋า , ที่นั่ง หรือ Space Seat จำเป็นต้องซื้อและชำระเงินใหม่อีกครั้ง
・ไม่สามารถกำหนดที่นั่งจากเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ
・ในกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการจองผ่านทาง Contact Center คุณต้องทำการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์
・เคาน์เตอร์สนามบิน จะรับชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ PeachPoint เท่านั้น
・หากนำสัมภาระที่เกินข้อกำหนดขึ้นเครื่องและไม่สามารถเก็บบนที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะอาจทำให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด

ค่าบริการ/ ค่าธรรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ,วันเดินทางและประเภทตั๋วโดยสาร มีค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างระหว่างค่าตั๋วโดยสารของเที่ยวบินใหม่ ( ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารในกรณีที่ค่าโดยสารของเที่ยวบินใหม่มีราคาต่ำกว่า)

*หากดำเนินการทาง Contact Center หรือ เคาน์เตอร์สนามบิน จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การยกเลิก/คืนเงิน เนื่องจากความต้องการของผู้โดยสาร

ยกเลิก/ การคืนเงิน

ขั้นตอนการยกเลิกสามารถทำได้จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม
กฎการคืนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสาร

Simple Peach ไม่สามารถขอคืนเงินได้
Value Peach จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 390 THBสำหรับการยกเลิกการจอง
จำนวนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะได้รับการคืนเป็น Peach Points
Prime Peach ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจอง
จะได้รับการคืนเป็น Peach Points
โปรดทราบ
・ Peach Pointsที่ได้รับคืนจะออกในสกุลเงินเดียวกับการซื้อตั๋วและในนามของผู้โดยสารคนแรกที่สำรองที่นั่ง
・ ไม่สามารถคืนเงินเป็นเงินสดหรือคืนเข้าบัตรเครดิต
・ ค่าโดยสารทุกประเภทไม่สามารถขอคืนได้สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆนอกเหนือจากค่าโดยสาร (ค่าสัมภาระเช็คอินค่าสำรองที่นั่ง ฯลฯ ) และค่าธรรมเนียมต่างๆ

*หากต้องการยกเลิกผู้โดยสารบางคน จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อ Contact Center

*ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าภาษีสามารถขอคืนได้หากยื่นเรื่องภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
แต่การขอคืนจะมีค่าธรรมเนียม ( 1160 THB /1เส้นทาง) กรุณาสอบถามรายละเอียดทาง Contact Center

การคืนเงิน/เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้า,เที่ยวบินยกเลิก

*หากเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้ามากกว่า 1 ชั่วโมง หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศล่าช้ามากกว่า 2 ชั่วโมง ตามเวลาเริ่มต้นการเช็คอิน จะถือเป็นความล่าช้าอย่างมาก หากมีการพิจารณาแล้วว่าหลังจากเริ่มเช็คอินแล้วจะเกิดความล่าช้าอย่างมาก เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดการตั๋วที่สนามบิน

การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินในกรณี ต่อไปนี้ จะไม่เสียค่าธรรมเนียม

เปลี่ยนเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินอื่น ของสายการบินPeach

ระยะเวลาดำเนินการ: ต้องดำเนินการเปลี่ยนเที่ยวบิน ภายใน 10 วัน นับจากวันถัดไป ของกำหนดวันเดินทางเดิม

ระยะเวลาของเที่ยวบินใหม่: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่มีที่ว่าง ภายใน 10 วัน นับจากวันถัดไป ของกำหนดวันเดินทางเดิม

*ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

การคืนเงิน(เฉพาะตั๋วที่ไม่ได้ใช้)

ระยะเวลาการขอคืนเงิน

ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นสภาพอากาศเลวร้าย : ภายใน 10 วัน นับจากกำหนดวันเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้

ในกรณีสาเหตุของทางสายการบิน: ภายใน 30 วัน นับจากกำหนดวันเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้

* ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

วิธีการคืนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน *1
(เยนญี่ปุ่นเท่านั้น)
ร้านสะดวกซื้อ
ATM
Internet Banking
คืนเข้าบัญชีธนาคาร
Lawson/ATM ธนาคารSeven
บัญชี Domoco kouza*2
บัตรเครดิต
การชำระเงินด้วยรหัสบาร์โค้ด
Peach Point
คืนเงินไปยังวิธีการชำระเงิน

*1 สามารถเลือกขอคืนเป็น Peach Point ได้

*2 Peach Pointsที่รีฟันด์ จะคืนให้ในสกุลเงินเดียวกันกับที่ซื้อตั๋ว

*3 ในกรณีที่คืนเงินผ่าน Contact Center / เคาน์เตอร์สนามบิน คุณสามารถขอคืนเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือคืนเป็น Peach Point.

*โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อเนื่องจากคุณไม่สามารถดำเนินการจากเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกผู้โดยสารบางส่วนได้

โปรดทราบ
・หากผู้โดยสารยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยที่ไม่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า จะถือว่าเป็นการยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินจากความต้องการ ของผู้โดยสาร กรณีนี้จะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นในกรณีเที่ยวบินล่าช้า, เที่ยวบินยกเลิก
・หากเลยระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดจะไม่สามารถรับเรื่องคืนเงินหรือเปลี่ยนเที่ยวบิน
・ถึงแม้จะเป็นการจองแบบเที่ยวบินต่อหรือเที่ยวบินไปกลับแต่หากหมายเลขการจองต่างกัน จะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น
・ทางบริษัทไม่มีนโยบายชดเชย ค่าเดินทาง (เช่น ค่าเดินทางที่ต้องเปลี่ยนไปใช้การขนส่งอื่น) รวมถึงค่าที่พักที่เกิดขึ้นจากการล่าช้ามากหรือการยกเลิกของเที่ยวบิน
・ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น
・การคืนเงินค่าประกันเดินทางไม่สามารถดำเนินการผ่านทางบริษัทของเรา กรุณาสอบถามบริษัทประกันที่ท่านซื้อ
・สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่ กรุณาสอบถามเอเจนซี่ที่ท่านซื้อตั๋ว ภายในระยะเวลาดำเนินการที่่กำหนด

มีผู้เข้าชมหน้าต่อไปนี้เช่นกัน