facebook YouTube YouTube

Peach news

ขั้นตอนสำหรับ“Smart Baggage” จะเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 15th January, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

เกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่สำรองพกพาแบบ Lithium

การแจ้งเตือนของกรมการบิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มาตรการด้านความปลอดภัยเมื่อทำการขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุแบตเตอรี่แบบ Lithium

ลงในห้องเก็บสินค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

สบายๆ บินตรงทุกวัน

Bangkok(Suvarnbhumi) Okinawa (Naha)

เกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง

หากท่านใช้อีเมลสาธารณะเช่น Gmail, Hotmail, yahoo หรืออื่นๆ เมื่อท่านระบุอีเมลเหล่านี้ตอนทำการจอง อีเมลตอบกลับอาจจะถูกส่งไปที่ junk mail

ในกรณีนี้หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับสำหรับกำหนดการเดินทาง หลังจากทำการจองเสร็จสิ้น กรุณาเช็คที่ junk mail

เกี่ยวกับสนามบินที่กรุงเทพฯ

พีช ให้บริการเส้นทางจากกรุงเทพฯที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทาง

Flight Status